[1]
Kalyanov, A., Lychagov, V., Smirnov, I. and Ryabukho, V. 2012. Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution. ALT Proceedings. 1, (Nov. 2012). DOI:https://doi.org/10.12684/alt.1.58.