(1)
Kalyanov, A.; Lychagov, V.; Smirnov, I.; Ryabukho, V. Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution. ALT 2012, 1.