Kalyanov, A., Lychagov, V., Smirnov, I., & Ryabukho, V. (2012). Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution. ALT Proceedings, 1. https://doi.org/10.12684/alt.1.58