Kalyanov, A., V. Lychagov, I. Smirnov, and V. Ryabukho. 2012. “Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution”. ALT Proceedings 1 (November). https://doi.org/10.12684/alt.1.58.