Kalyanov, A., Lychagov, V., Smirnov, I. and Ryabukho, V. (2012) “Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution”, ALT Proceedings, 1. doi: 10.12684/alt.1.58.