[1]
A. Kalyanov, V. Lychagov, I. Smirnov, and V. Ryabukho, “Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution”, ALT, vol. 1, Nov. 2012.