Kalyanov, A., V. Lychagov, I. Smirnov, and V. Ryabukho. “Colour Sensor White Balance Influence on White-Light Interferometer Resolution”. ALT Proceedings, vol. 1, Nov. 2012, doi:10.12684/alt.1.58.