(1)
Herman, L.; Popelka, S.; Hejlova, V. Eye-Tracking Analysis of Interactive 3D Geovisualization. JEMR 2017, 10.