Yu, Mingxin, Yingzi Lin, David Schmidt, Xiangzhou Wang, and Yu Wang. 2014. “Human-Robot Interaction Based on Gaze Gestures for the Drone Teleoperation”. Journal of Eye Movement Research 7 (4). https://doi.org/10.16910/jemr.7.4.4.