Yu, Mingxin, Yingzi Lin, Xiaoying Tang, Jing Xu, David Schmidt, Xiangzhou Wang, and Yikang Guo. 2015. “An Easy Iris Center Detection Method for Eye Gaze Tracking System”. Journal of Eye Movement Research 8 (3). https://doi.org/10.16910/jemr.8.3.5.