Liu, Xin, Bin Zheng, Xiaoqin Duan, Wenjing He, Yuandong Li, Jinyu Zhao, Chen Zhao, and Lin Wang. 2021. “Detecting Performance Difficulty of Learners in Colonoscopy: Evidence from Eye-Tracking”. Journal of Eye Movement Research 14 (2). https://doi.org/10.16910/jemr.14.2.5.