Li, Xuling, Man Zeng, Lei Gao, Shan Li, Zibei Niu, Danhui Wang, Tianzhi Li, Xuejun Bai, and Xiaolei Gao. 2022. “The Mechanism of Word Satiation in Tibetan Reading: Evidence from Eye Movements”. Journal of Eye Movement Research 15 (5). https://doi.org/10.16910/jemr.15.5.3.