Liu, Xin, Bin Zheng, Xiaoqin Duan, Wenjing He, Yuandong Li, Jinyu Zhao, Chen Zhao, and Lin Wang. “Detecting Performance Difficulty of Learners in Colonoscopy: Evidence from Eye-Tracking”. Journal of Eye Movement Research 14, no. 2 (July 13, 2021). Accessed January 23, 2022. https://bop.unibe.ch/JEMR/article/view/JEMR.14.2.5.