Rádi, Ferenc. 2015. “Analysis of a Feder”. Acta Periodica Duellatorum 2 (1):255-74. https://doi.org/10.36950/apd-2014-009.