[1]
Yatsko, V. und Yatsko, T. 2014. Predication analysis of English possessive sentences. Linguistik Online. 63, 1 (März 2014). DOI:https://doi.org/10.13092/lo.63.1328.