(1)
Poitou, J. Prototypentheorie Und Flexionsmorphologie. LO 2004, 19.