(1)
Yatsko, V.; Yatsko, T. Predication Analysis of English Possessive Sentences. LO 2014, 63.