[1]
V. Yatsko und T. Yatsko, „Predication analysis of English possessive sentences“, LO, Bd. 63, Nr. 1, März 2014.